roadהנדסת התחבורה, הינה למעשה תת-תחום בענף ההנדסה האזרחית. ההנדסה האזרחית עוסקת בתכנון מערכות שונות אשר נוצרו למען הציבור. קיימים מגוון נושאים המשתייכים לתחום הנדסה אזרחית כגון הנדסת מבנים, משאבי מים, הנדסת סביבה, הנדסה חקלאית וכמובן הנדסת תחבורה.

חשיבותה של תחבורה יעילה עבור שגשוגן של חברות הינו מכריע. כבר בראשית תרבות המערב היוו דרכים יעילות ומעברי מים, גורמים מרכזיים להצלחתן של מדינות וערים. תשתיות כבישים אפקטיביות משפיעים באופן ישיר על איכות חייהם של התושבים. גם כיום, ישנה חשיבות רבה לתשתיות תחבורה המתוכננות בצורה מוקפדת ויעילה.

תחום הנדסת התחבורה הינו תחום רב-תחומי בענף ההנדסה בפרט, והמדעים בכלל. מהנדס תחבורה צריך להיות בקיא בתחומי המתמטיקה, סטטיסטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, וכימיה. כמו כן הוא נדרש להכיר לעומק מספר ענפים נוספים בהנדסה כגון הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת חשמל ואדריכלות.

יש על המתכנן לטפל בפרויקטים מקיפים כגון כבישים, מחלפים, רכבות ועוד, כל זאת תוך שמירה על איכות הסביבה והגברת הבטיחות בדרכים. הנדסת תחבורה כוללת מספר מקצועות תחבורה עיקריים:

תכנון תחבורה 
דרכים לשילובה הנכון של מערכת התחבורה במערכת העירונית, וכן מודלים לחיזוי הביקוש של מערכות תחבורה וגישות להערכת אלטרנטיבות. תחום תכנון התחבורה כולל נושאים כמו: תחבורה ציבורית, מערכות תחבורה אווירית ועוד.

תחום הנדסת תנועה
עוסק ביישום המסלולים, הניתוב, הרימזור והמרחב העירוני בהתאם לתוכניות של מתכנן התחבורה. מהנדסי התנועה הם למעשה מגשרים בין מהנדסי התכנון, תחבורה ברמה הפיזית והפיזיקאלית, למתכנני התחבורה, אשר לוקחים בחשבון שיקולים פסיכולוגיים וכלכליים.

מערכות תחבורה חכמות
כיום המידע הטכנולוגי משולב בכל תשתיות התחבורה, במערכות בקרה חכמות, במערכות גבייה אוטומטיות, מיפוי זמני נסיעה, כרטיסים חכמים לתחבורה ציבורית ועוד. 

תכנון פיזי הנדסי
בתכנון פיזי של כבישים, גשרים, הפרדות מפלסיות, מסילות ברזל ועוד. המתכננים נדרשים לתת דעתם הן להיבט הפיזיקאלי והן להיבט הגיאומטרי. 

תכנון ותפעול דרכים
בתחום זה יש לתכנן דרכים מהירות וצמתים, נתיבי האצה והאטה, רמפות ועוד, תוך התאמתם לתנאי השטח ולסביבה העירונית. כיצד לתפעל  וכן כיצד לתפעל דרכים באופן אופטימאלי באמצעות חישובי קיבולת, קביעת מאפייני זרימה ועוד. 

הנדסת תעבורה ובטיחות בדרכים
תחום זה עוסק בהבנת האדם, הרכב והדרך כגורמים בתעבורה. ידע ומיומנות במאפייני זרימת התנועה, בקרת התנועה, מרכזי בקרת רמזורים והסדרי תנועה אזוריים. תחום הבטיחות בדרכים כולל נושאים כמו תנועת
הולכי רגל, תכנון רמזורים ,הסדרי צמתים ומעגלי תנועה.

תחבורה אווירית
הנדסת תחבורה כוללים גם את תחום התחבורה האווירית, כמו למשל תכנון שדות תעופה ותחבורה אווירית.

פיקוח על תחום הכבישים
דורש ידע בדרישות התחבורה ולידע מקיף בתחום חקר הביצועים והתכנון העירוני וכן לעבודה משותפת עם אדריכלי נוף , מהנדסי קרקע, מהנדסי בניין,מהנדסי ניקוז מתכנני ערים ועוד גורמים שונים שיש לתאם עימם-גם כאן נכנסים שיקולים של זמן, קושי ביצוע,בטיחות בשילוב השיקול המכריע כלכלי-הנדסי.