vestהמקור הראשי לדיני תכנון ובניה הוא חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, וכן התקנות והתוכניות על פיו, אשר מסדירים את כל העניינים הקשורים בליקויי בנייה, חריגות בנייה ורישוי בנייה. חוק התכנון והבניה יוצר את המסגרת של תכנון ובניה, וכולל הוראות הקשורים בתכנון ובניה.

חוק התכנון והבניה כולל סוגים שונים של הוראות, ביניהן הוראות המתייחסות למוסדות התכנון, כגון: ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדה מחוזית תכנון ובניה, ועדת ערר וכו'.

בנוסף חוק תכנון ובניה מעניק לאותם מוסדות סמכויות וכולל בין היתר הוראות בדבר תוכניות מתאר, הוראות בדבר חלוקה ואיחוד של קרקע, והוראות בדבר רישוי עבודות טעונות היתר. בנוסף: חוק התכנון והבנייה מסדיר נושא תשלום פיצויים למי שנפגע בגין הפקעה או למי שנפגע ע"י תוכנית שלא בדרך הפקעה, וכן כולל הוראת בדבר עבירות ועונשין.

על מנת להתמודד עם בעיות הנובעות מהפעלת חוק זה או הפרתוב, נדרשת בקיאות והכרה עמוקה של מאות הוראות תכנון שונות ותוכניות מתאר רלבנטיות.

אנו מייעצים ומלווים החל מהגשת בקשה להיתר רישוי בנייה ובתום הבניה , ממי שמכין תוכנית מתאר, מבקש להפקידה ולאשרה, וכן למי שמתנגד להליכים מסוג זה, מתמחים  בייעוץ, ייצוג ועבודה מול הרשויות המטפלות בהוצאת היתרי בניה, רישוי עסקים, בקשות לשימוש חורג, שינוי יעוד, הכשרת חריגות בניה, בקשות לשינוי תוכניות בנין עיר, אישורים לתמ"א 38 ונספחי עצים בוגרים,חריגות, ניוד זכויות, ועדות למינם ועוד.. כמו כן, המשרד מבצע בדיקת נכסים לפני קניה/מכירה של עסקים, חנויות, דירות מגורים ובתים פרטיים.

במסגרת פעילותינו אנו מספקים שרותים ופתרונות ללקוחות ציבוריים,חברות בנייה,חברות יזמיות, משרדי תכנון, מרכזי קנייה, רשתות קמעונאות, פרטיים וועדי בתים, לקוחות עסקיים,עיריות ,רשויות מקומיות, ומשרדי עו"ד.

פתרונות תחת קורת גג אחד
צוות המשרד עובד בשיתוף עם בעלי מקצוע ויועצים מוסמכים הכולל: אדריכלים, מהנדסי בניין ואינסטלציה,  בערים נבחרות מודדים, אדריכל נוף, אגרונום, יועצי בטיחות, שמאי מקרקעין ועוד ..... בעלי ניסיון רב  בכל רחבי הארץ