hardhatבכל יישוב קיימת תשתית עניפה של מערכות אספקות ושירותים . חלק מהתשתיות הן מעל פני הקרקע, אך רובן הגדול נמצא מתחת לפני הקרקע מגוון מרכיבי התשתית העירונית לסוגיה, כוללת: מערכות אספקת מים, גז, חשמל, תקשורת, כבלים,ביוב, ועוד סוגים שונים, בהתאם לאופי האיזור והפעילות הקיימת בו.

ניהול התשתיות הרבות הקיימות ובמיוחד התשתיות התת קרקעיות, דורש ניהול ובקרה מתמשכים, במיוחד כאשר מוסיפים תשתיות חדשות או משנים תשתיות קיימות.

לא אחת אירע שבעת ביצוע חפירות להוספה או שינוי תשתית, נפגעה תשתית אחרת ונגרמו נזקים כבדים לתושבי הסביבה ולבעלי  התשתית.

על מנת לצמצם ככל האפשר מראש אירועים מסוג זה,מחויבים לבצע תאום תשתיות עם כל הגורמים המעורבים ולקבל את הנחיותם והסכמתם לביצוע הנדרש.

תאום שכזה דורש זמן רב ויש לפנות לכל גורם מאשר באופן ישיר , יש לוודא ולבדוק כניות על בסיס מבנה טופוגרפי לרבות קווי גובה וכל האובייקטים הרלוונטיים לתשתיות עיליות או תת קרקעיות ולאתר נקודות בהן קו תשתית אחד עובר מעל או מתחת לקו תשתית אחר.

יש לחשב את  המצב היחסי בין הקווים בכל נקודת החפיפה ולאפשר חתך אנכי בנקודות חפיפה יש לבצע הערכת מצב לכל נקודת חפיפה  על פי נתוני קווי התשתית כגון: מידות חיצוניות, עומק של כל אחד מהקווים הנקודה, ועל פי נתונים אלו לחשב  מרחקים מרחביים, בין קווי התשתית.

מעבר לזה בלא מעט מקרים יש לבצע תכנון מחדש לפי תוואי דרך חדשה בה יהיו מיעוט נקודות החפיפה בשטח הדברות עם כל גורם בנפרד הינה בעלת משמעות רבה בתוך מסגרת זמן קצובה ויש להתנהל בדרכים מקבילות גם לאחר אישור כל גורם והנחייתו יש לאחר מכן לוודא שהאישור התקבל בגורם שמרכז את אישור הביצוע בשרות ניהול פיקוח תאום תשתיות- נחסך זמן רב בקבלת אישור לביצוע ונחסך כסף בפיקוח התכנון באופן יעיל יותר מבחינה כלכלית וכמובן בביקורת האיכות לביצוע למניעת נזקים לתשתיות אחרות ועלויות לתיקון נזקים אלו וחשיפה לתביעות בגין נזק.