tunnelבשנים האחרונות מבוצע בישראל מספר גדל והולך של פרויקטי כבישים העוברים בחתך מנהור,ישנו צורך לתכנון גיאומטרי,הצורך במנהור נובע מסיבות של התגברות על תנאים טבעיים,מכשולים מעשה ידי אדם,עומס תנועה בדרכים ,סיבות בטחוניות שונו,מזעור הפגיעה בסביבה ובקרקע ושמירה על משאב הקרקע,צרכים אשר הולכים וגדלים משנה לשנה.

בתכנון מנהרות יש להתחשב בהיבטים הנדסיים,תחבורתיים, בטיחותיים ובאמצעים המשלימים ולשקף ידע וניסיון שנצבר בארץ ובעולם. יש לוודא שעומדים בכל הקרטריונים המנחים לתכנון וסוג המנהרה, במטרה והתחשבות בשיקולי זמן, קושי ביצוע ושיקול כלכלי-הנדסי שהוא השיקול המכריע בתהליך התכנון ובשילוב קרטריונים של בטיחות וסביבה.

יש לוודא שעונים על ההנחיות של הוועדות השונות הממונות והגורמים המאשרים ושילובם בידע תיאורטי וניסיון שנצבר בארץ ובעולם עם ניסיונם של אחרים,כפי שהוא משתקף בהנחיות ממדינות אחרות. 

מעבר להכרת ההנחיות , מציאת פתרונות יצירתיים שחוסכים בזמן כסף ובאופן הביצוע יש גם לוודא בפיקוח על הביצוע שעומדים בכל ההנחיות ודרוש שיתוף פעולה מתמיד לאורך כל הפרויקט ממספר לא מבוטל של גורמים תכנוניים וביצועיים.
יצויין כי גם פיקוח על הבטיחות ותאום התשתיות החפירה ,הקידוחים והבנייה הינו תנאי הכרחי בשילוב של תאום התכנון